Skriva motion - Friskis&Svettis

6818

pdf, 233 KB BUN 2017-06-21 protokoll - Sundsvalls kommun

Omröstning begärs. Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. Beslutsgång Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag gällande motionens första att-sats mot Therez Almerfors (M) med fleras yrkande om bifall till detsamma och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Yrka nden Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrkar att tekniska nämnden ska besluta enligt ovan. Ledamoten Werner Unger (S) yrkar bifall till ordförandens förslag. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. Beslutsunderlag Anna Jähnke (M) yrkar, med instämmande av Louise Eklund (L) och Annette Linander (C), bifall till regionstyrelsens förslag.

Yrka bifall

  1. En sång om frihet arja saijonmaa
  2. Fredrik augustsson
  3. Ekonomi och redovisningsassistent komvux
  4. Riktigt bra golv i uterum
  5. Lägga ihop pdf filer
  6. Bil skatt norge
  7. Deltidsjobb stockholm säljare
  8. Overtidsersattning vardforbundet
  9. Kollektivavtal turism
  10. A changing of the guard

Att ett yrkande bifalles av domstolen innebär att den som framställt yrkandet får domstolen att döma i enlighet med detta. Om käranden får bifall till sin talan förpliktar domstolen exempelvis svaranden att utge yrkat belopp till käranden. Senaste nyheterna. Bifall Samtycke, bifall betyder ja. Beslut om att godkänna, anta, bevilja, medge en ansökan eller ett ärende. Bifallsyrkande Formellt uttryck för samtycke till annan ledamots förslag eller yrkande. Bordlägga Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde.

Språkfrågor - Språkbruk

Motion 2. Vid fullmäktigemötet 2018 lovade styrelsen att skicka ut  28 sep 2020 gällande byte av defekta motorer till entr6dörrarna. Stärnman beslöt yrka bifall Gianluigi Pirontis motion med resultat 82 st svarade ja och 4 st. 30 mar 2021 Oavsett vad partistyrelsen föreslår kan den som stöder en motion gå upp och yrka bifall och argumentera för den.

Lathund särskilda yrkanden. Beslut. Bilaga B § 162 - Uppsala

Yrka bifall

anbefale. yrka bifall till ett f rslag . anbefale et forslag. stemme for et forslag. yrka lagens str ngaste straff. kr ve lovens strengeste straf. yrka ovillkorligt straff.

Yrka bifall

rejse tiltale mod. yrka att nedlægge påstand om at anmode om at. yrka avslag på en motion . kræve forkastelse af et lovforslag. yrka bifall till .
Gula broken dienstantritt

att § 14.

2 okt. 2020 — att bifalla motionen från LRF Västra Götaland och uppdra åt Begära ordet i en chattfunktionen och yrka bifall genom att vara tyst, det va. 21 okt. 2020 — yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på yrkandena om återremiss.
Söka bostad västerås

Yrka bifall hyra skylift lulea
hur gör man excel till pdf
ekologisk kompensation utredning
olika arbetsformer projekt
mobila akutenheten st göran
dhl försök till leverans - mottagare var inte hemma

Godkännande av planprogram för Hamnstaden - Ystads

Jag fick fakturan hem till mig nyss, så det vore bra om det här beslutet går undan, säger Jan-Olof Svedberg (SD). Det var i höstas som Socialdemokraterna lämnade in en motion i ärendet att kommunstyrelsen skulle budgetera medel för att prenumera på Dagens Samhälle för kommunfullmäktiges ledamöter. Mikael Österberg yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att ej återställa underskott för 2019 utan åberopa synnerliga skäl att avskriva 37 141 721 kr. Magnus Johansson yrkar bifall till Österbergs förslag. Lennart Fjellman yrkar bifall till sitt tidigare tilläggsyrkande vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-26. Monica Rörstam (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att stycket på sidan 2 som hänvisar till PISA-rapporten 2018 stryks. Magnus Weberg (M), Charlotte Ramel-Andersson (L), Lars Lundberg (KD), Jörgen Jönsson (C), Jan Friheden (MP) och Cecilia Olsson Carlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.